Search | 

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.


Projekt reaguje na 8 kľúčových výziev:

 1. EÚ / EHP-UA vzťahy po summite vo Vilniuse a nepokojov na Ukrajine
 2. potreba EÚ / EHP zviditeľnenia na Ukrajine,
 3. slovensko-ukrajinské vzťahy: udržanie a posilnenie priateľstva,
 4. slabá cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj v SK-UA pohraničnej oblasti v schengenskom kontexte,
 5. nedostatok výskumných a vedeckých kapacít v pohraničí ,
 6. zlá kvalita vzdelania a obmedzená medzinárodná vedecká spolupráca v pohraničnej oblasti,
 7. neúplné inštitucionálne kapacity think - tankov, mimovládnych organizácií a vysokých škôl,
 8. potreba zlepšiť a posilniť vytváranie sietí a združovanie činností v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie siete a kapacít pre budúcu implementáciu Asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ (AA), alebo niektorých jej častí (ak sa po vlnách nepokojov na Ukrajine uplatní sektorový prístup), pretože úspešné vykonávanie Dohody zo strany Ukrajiny, vrátane jej DCFTA časti, je kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie kvalitatívne novej úrovne cezhraničnej spolupráce na ukrajinských hraniciach s členskými štátmi EÚ, vrátane Slovenska. Vzhľadom k tomu, že ukrajinská AA / DCFTA dohoda je svojou povahou a rozsahom  podobná Európskej hospodárskej dohode medzi Nórskom a EÚ, budú môcť ukrajinskí partneri čerpať zo skúseností Nórska v rokovaniach o európskych politikách a legislatíve EÚ v rámci ustanovení  dohody o EHP.

Ďalším dôležitým cieľom projektu bude posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou pomocou nórskeho know-how. Tento cieľ sa dá rozdeliť do troch špecifických cieľov:

 1. uľahčiť zdieľanie skúseností, znalostí a skúseností z Nórska v rozvoji cezhraničnej spolupráce na ich  hranici s Ruskom s kľúčovými aktérmi SK-UA cezhraničnej  spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni,
 2. realizovať aplikovaný  výskum v niektorých odvetviach s politickými odporúčaniami pre zlepšenie cezhraničnej  spolupráce,
 3. budovanie kapacít pre endogénny  rozvoj pohraničia  aj  pomocou nórskeho  know-how z  NO-RU cezhraničnej spolupráce (napr. príklad z Kirkenes (NO) a Nikel (RU)).

INDIKÁTORY

Indikátor Pôvodná hodnota Cieľová hodnota
Dosiahnutá hodnota
       
Indikátory výstupu projektu      
Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce 0 17 22
Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií 0 9 5
Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi 0 1210 1566
       
Indikátory výsledku projektu      
Počet kľúčových výskumných prioritných sektorov 0 4 4
Počet spracovaných publikácií týkajúcich sa hlavných výskumných tém 0 5 5
Počet spracovaných a publikovaných Policy Papers 0 15 15
Počet medzinárodných konferencií 0 8 8
Počet odborných podujatí 0 7 7
Počet účastníkov na podujatiach 0 1210 1566
Počet sieťovacích podujatí 0 5 5
Počet udržaných a vytvorených sietí 0 4 4
Počet zosieťovaných inštitúcií 0 20 22
Počet zrealizovaných energetických auditov 0 3 0
Počet spracovaných projektových dokumentácií k zlepšeniu energetickej efektívnosti miest a obcí 0 1 0

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, Slovak Republic